Inloggen extranet

FAQ Bedrijven

Hieronder vind je de meest gestelde vragen met betrekking tot onze bedrijfstrainingen:

React Advies & Training is een trainingsbureau dat in het voorjaar van 2001 is opgericht. De trainers (docenten) komen uit diverse werkvelden en zijn veelal hbo plus of universitair opgeleid. De directe leiding van React bestaat uit dhr. Mark van Dieren, algemeen directeur en dhr. Ton Olijve, kantoormanager. In 2019 werken wij met twintig ervaren trainers/coaches, één kantoordirecteur, één secretaresse en één beleidsadviseur. Ons bureau werkt uitsluitend met hoogopgeleid personeel met een enorme variëteit aan specialismen.

 

Onze docenten en coaches zijn zeer ervaren op meerdere vakgebieden (agressie, management, communicatie, conflicthantering, weerbaarheid, persoonlijke veiligheidstechnieken, geweldloze communicatie, multicultureel vakmanschap, etc.), zijn hbo plus opgeleid en hebben diverse (ook buitenlandse) certificeringen. Diverse trainers hebben ook een specialistische minor van 6 maanden of zelfs een aanvullende 2-jarige opleiding op het vakgebied van gevaarsbeheersing en/of sociale veiligheid gevolgd.

 

Onze trainingsacteurs zijn allen gespecialiseerd in agressie, conflicten, culturen en lastig gedrag. Dit is een voorwaarde voor verbinding aan ons bureau. Naast acteur zijn zij vaak ook nog trainer en/of coach.

De werkgever is volgens de Arbo-wet verplicht elke medewerker met klant- of cliënt-contacten een training agressiehantering of agressiebeheersing aan te bieden. Werkgevers moeten op grond van de Arbowet (artikel 4) werknemers beschermen tegen agressie en geweld. Het kan hierbij gaan om agressie van klanten, cliënten, patiënten, scholieren of publiek, maar ook om weerbaar te zijn tegen zogenaamd intern geweld (bijvoorbeeld pestgedrag tussen medewerkers onderling).

 

De wetgeving op dit terrein heeft tot diverse ontwikkelingen geleid. In de praktijk komt het er op neer dat een werkgever eens in de twee tot drie jaar een opfriscursus moet aanbieden.

Nee, helaas is dat landelijk keurmerk er nog niet. React Advies & Training doet zijn uiterste best om haar kwaliteit te waarborgen en hoog te scoren op service. Wij werken daartoe bijvoorbeeld nauw samen met diverse Hogescholen in Nederland. Met enkele andere grote bureaus wordt er momenteel gekeken naar een landelijk keurmerk voor agressietraining.

Accredi​​tering trainingen

Er is zicht op accreditering van onze trainingen in het onderwijs. Accreditering is net als certificering om verschillende redenen zinvol:
 1. Accreditering dwingt ons tot dialoog over de kern van ons werk. Wat doen we eigenlijk precies en waarom?
 2. Accreditering leidt tot risicobeheersing en kwaliteitsverbetering.
 3. Je kunt het zien als middelvoor sturing, in de zin van benchmarking en verantwoording afleggen.
Onze trainingen vallen onder het CRKBO. Hierop is de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI van toepassing. Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Zie voor de eisen www.crkbo.nl. Verder zijn wij geaccrediteerd door in samenwerking V&V te bieden én in specifieke gevallen door het Registerleraar. Ook is React Advies & Training opgenomen in het landelijke Expertisecentrum Veilige Publieke Taak (EVPT) van het minsterie van BZK. Bekijk al onze accreditaties op deze pagina.
Het verplicht aanwezig zijn van een agressieprotocol staat niet letterlijk in de Arbo-wet. De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en werkinstructies. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: 'hoe moet het personeel handelen in geval dat ...........' In de praktijk kan dat onder andere door een agressieprotocol op te stellen. Het opstellen van goede arbeidsinstructies is van veel factoren afhankelijk. Zo moet het worden afgestemd op de aard van de werkzaamheden. Een aantal vragen die je jezelf als werkgever kunt stellen zijn:
 • Is er sprake van ambulante dienstverlening (dienstverlening buiten de gewone werkuren)?
 • Wordt altijd in directe nabijheid van collega’s gewerkt?
 • Wordt er gewerkt met groepen (risicovolle) cliënten/patiënten/leerlingen of zijn er vooral één-op-één contacten?
De werksituaties kunnen sterk variëren. Het is daarom vaak zinvol dat een bedrijf of instelling voor elk team (werksoort) een eigen agressieprotocol opstelt.
Om het agressiebeleid van je organisatie te controleren, kijk je als eerste naar de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van Aanpak van het bedrijf.
 1. Kijk of er voldoende aandacht voor agressie en risicoreductie is ingeruimd.
 2. Controleer of de maatregelen in het plan van aanpak daadwerkelijk zijn geïmplementeerd (gerealiseerd). Bijvoorbeeld:
  • Wanneer was de laatste agressietraining?
  • Worden er opfriscursussen georganiseerd?
  • Is er ook aandacht voor bijscholing van leidinggevenden op gebied van agressiemanagement?
 3. Onderzoek ook of de RI&E wordt aangepast en recent is opgesteld (maximaal 5 jaar geleden).
 4. Pas de RI&E aan als het onderwerp agressie niet voldoende aandacht heeft of als de manier van werken of het type klanten/patiënten/cliënten/leerlingen/bezoekers inmiddels is veranderd.
React Advies & Training biedt speciale agressiemanagementseminars voor leidinggevenden en managers.
Ons antwoord is nee (dat is in principe geen goed idee). Het effectief trainen van medewerkers in het omgaan met agressie is geen sinecure. In een agressietraining komen veel zaken (bewust of onbewust) aan bod. Het behandelen en aanleren van gespreksvaardigheden en omgaan met trauma's van deelnemers zijn hier twee eenvoudige voorbeelden van. Een verkeerde training kan een averechts effect hebben op de medewerkers. Vechtsport is in onze ogen geen gewenst antwoord op agressie op de werkvloer. Wij maken allereerst onderscheid tussen vechtkunst, vechtsport en realistische training (Reality Based Training). Voor specifieke beroepsgroepen is reality based training een verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde aanvulling op of een onderdeel van een bestaande agressietraining. Onze docenten hebben hiervoor meerdere, erkende en specifieke opleidingen gevolgd.  

A​lternatief

 1. Je kunt een medewerker met ruime vechtsportervaring (én voldoende sociale vaardigheden) middels een coachingstraject tot agressietrainer laten opleiden.
 2. Na het volgen van een agressietraining met het team verzorgt de medewerker (met ruime vechtsportervaring) periodiek het fysieke onderdeel van de agressiecursus. Denk bijvoorbeeld aan teamprocedures. Dit is dan een extra interne training en een aanvulling op de bestaande training met een allround docent agressiehantering.
Aan het tweede alternatief zijn enkele 'haken en ogen' verbonden (denk aan onderwijsbevoegdheid, EHBO, aansprakelijkheid etc.). We adviseren je graag over de mogelijkheden.
Uit onderzoek (Goleman) blijkt dat er geen verband bestaat tussen tevredenheid over een cursus (zoals gelijk na afloop gemeten) en daadwerkelijke leerprestatie. Mark van Dieren, directeur van React Advies & Training, zegt hierover:
"Dat cursisten een training prettig vinden, wil niet altijd zeggen dat er echt iets is geleerd. Helaas is de gangbare praktijk dat trainingen vooral worden opgezet om hoog te scoren op amusementswaarde. 'Het was boeiend, dus goed.' is de redenering. Met name bij agressietrainingen is dit een valkuil. Agressietraining is niet per definitie leuk. Een effectieve agressietraining is vaak enigszins confronterend. Aan de andere kant mag de training geen onnodige angst opwekken of extra traumatiseren. Hierin de juiste balans vinden, is van cruciaal belang voor een effectieve training."

De pijnlijke conclusie hierbij is dat trainingsbureaus die alleen maar topscores (cijfers 8 en hoger) halen, zich zouden moeten afvragen wat er exact is gemeten en of dit nu echt wenselijk is bij het aanbieden van agressietrainingen.
Onze standaardservice bij onze trainingen omvat:
 • Uitgebreide intake voorafgaand aan de training
 • Werkplekbezoek (bij meerdaagse training)
 • Blended learning: de nieuwste manier van leren bij REACT
 • Extranet met speciale inlog voor klanten (apart voor medewerkers en leidinggevenden)
 • Schriftelijk verslag van de evaluatie na afloop van onze training
 • Twee jaar kosteloze juridische rechtsbijstand*
 • Twee jaar kosteloze psychologische bijstand*

* De exacte voorwaarden zijn opvraagbaar en/of vind je in ons extranet.

Een agressietraining biedt een cursus op gebied van agressiebeheersing voor jouw personeel. Hierin leert de medewerker om agressief gedrag van een agressor om te buigen (de-escaleren) en/of effectief grenzen te stellen. Hiervoor hanteren bureaus diverse methodieken. In sommige trainingen krijgt de medewerker ook nog persoonlijke veiligheidstechnieken aangeboden.

Een seminar agressiemanagement omvat informatie over het inzetten van effectief agressiebeleid. Hierin wordt vaak een managementcyclus, zoals het 6xS-veiligheidsmodel (© van Dieren - de Vries), doorlopen en behandeld. Een goede workshop biedt een leidinggevende gedegen inzicht in diverse stadia van agressiebeleid. Dit biedt een juiste, langetermijn visie op gebied van veiligheid voor een consistente aanpak van agressie op de werkvloer. Na afloop heeft een manager zicht op de (nog) te nemen acties binnen zijn/haar organisatie.

Het woord agressiemanagement wordt vaak misbruikt. Het is veel omvattender dan alleen maatregelen ter bestrijding van agressieve 'klanten'.

Er doen veel verhalen de ronde over agressietrainingen. Hoe weet je of je een goede training krijg? Veel trainingsbureaus bieden cursussen en trainingen op het gebied van agressiehantering aan. Alleen is niet ieder bureau ook daadwerkelijk gespecialiseerd in agressie. Zonder voor eigen parochie te willen prediken, bieden wij je enkele aandachtspunten voor het selecteren van het juiste bureau (trainer).

Hoe scheid je het kaf van​​ het koren?

Waar kun je op letten bij de keuze voor een trainingsbureau op het gebied van agressietrainingen? Hou rekening met deze elf aandachtspunten:

- Zijn de docenten gecertificeerd?
- Hebben de docenten een onderwijsbevoegdheid?
- Komen de docenten uit de praktijk en zijn ze nog steeds nauw verbonden met deze praktijk?
- Is het mogelijk om het CV en een portfolio van de betreffende docent op te vragen?
- Zijn de trainingen wetenschappelijk onderbouwd?
- Is er een gedegen visie op het gebied van weerbaarheid?
- Sluiten de trainingen aan bij de dagelijkse praktijk (reality based trainingen)?
- Zijn de referenties van het bureau opvraagbaar en transparant?
- Krijg je een heldere en duidelijke offerte?
- Zijn de algemene voorwaarden en de klachtenregeling gedeponeerd en duidelijk zichtbaar op de website?
- Hoe borgt het bureau gericht maatwerk? Is er een duidelijke en heldere visie op het gebied van leren?

Tot slot:
Een goed bureau zorgt bij trainingen op gebied van agressie voor voldoende veiligheid, zodat mensen de ruimte hebben om ervaringen te delen. Alleen bij deze ervaringen stilstaan is niet voldoende. Uit onderzoek blijkt dat een agressietraining pas effectief is als je je primair emotionele reacties kan controleren (stress-inoculatie). Vervolgens is het belangrijk om intensief én op een realistische manier te oefenen met de vaardigheden die erop gericht zijn om effectief te reageren in bedreigende situaties. Gemengd leren (‘Blended learning’) is daarbij aantoonbaar effectiever en efficiënter.

Zie ook het kopje 'Is er een keurmerk voor agressietrainingen?'.

Mis je nog een vraag? Neem contact met ons op

× Stel hier jouw vraag aan React