Inloggen extranet

Gedragscode
React Advies & Training B.V.

Welkom bij React Advies & Training B.V.!

Voor je ligt de per 1 januari 2024 geldende Gedragscode. In deze Gedragscode worden de belangrijkste regels en uitgangspunten van het werken in opdracht van React Advies & Training B.V. nader toegelicht.

Deze Gedragscode heeft als voornaamste doel om een professionele en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering te kunnen bewerkstelligen c.q. waarborgen, waarbij de eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van de aangesloten professional(s) te allen tijde voorop staat.

De Gedragscode geldt in de regel voor iedere werknemer c.q. opdrachtnemer (coach, trainer, trainingsacteur en/of andere professional) welke in opdracht van React Advies & Training B.V. werkzaamheden verricht (bij de eindklant en/of bij React Advies & Training B.V. zelf).

Iedere medewerker c.q. opdrachtnemer (in deze Gedragscode steeds aangeduid als “professional”) krijgt bij aanvang van de overeenkomst met React Advies & Training B.V. een exemplaar van deze Gedragscode en wordt geacht in lijn te handelen met hetgeen hierin is opgenomen.

In deze Gedragscode zijn een aantal algemene gedragsregels opgenomen – welke gelden voor alle professionals (artikel 1 t/m 9) en een aantal specifieke gedragsregels, welke gelden voor de specifieke beroepen (Artikel A is hierbij aanvullend voor coaches).

Indien en voor zover niet in lijn wordt gehandeld met deze Gedragscode, behoudt React Advies & Training B.V. zich het recht voor om de samenwerking met de aangesloten professional(s) te beëindigen en/of daaraan andere consequenties te verbinden, waaronder, maar niet beperkt tot, (in voorkomend geval) het vorderen van een volledige schadevergoeding.

Met vriendelijke groet,

Mark van Dieren
Directeur React Advies & Training B.V.


ALGEMENE GEDRAGSREGELS

Artikel 1 Beroepsethiek

1. Bij de uitvoering van werkzaamheden door de professional gedraagt hij zich volgens de in de branche algemeen aanvaarde professionele standaarden en zorgt hij ervoor dat zijn inzet positief bijdraagt aan de reputatie van React Advies & Training B.V. en van zijn beroep in het algemeen.

2. De professional toont respect voor de verschillende (andere) professionele methoden van zijn collega(‘s).

3. Indien en voor zover de professional iemand doorverwijst naar een andere professional, therapeut en/of zorgverlener, onthoudt de professional zich te allen tijde van het aannemen van een vergoeding of andersoortige compensatie van de cliënt-zorgnemer.


Artikel 2 Kwaliteitsstandaard en Verzekeringen

1. De professional draagt zorg voor zijn eigen professionele ontwikkeling, blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en zorgt steeds voor deugdelijke (bij)scholing, supervisie en intervisie op dit vlak (als crkbo docent of in loondienst).

2. De professional is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de voor hem benodigde verzekeringen, waaronder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een autoverzekering c.q. inzittendenverzekering.


Artikel 3 Inclusiviteit en anti-discriminatie

1. De professional dient zich te allen tijde te houden aan de beginselen en het beleid van zijn (landelijke en internationale) beroepsorganisatie ten aanzien van inclusie en diversiteit, sociale verantwoordelijkheid, veiligheid, etc.

2. De professional vermijdt te allen tijde discriminatie, op welke grond dan ook. Dit betekent dat de professional zich bewust is van zijn eventuele (eigen) vooroordelen en hij ervoor zorgt dat hij te allen tijde een anti discriminerende houding aanneemt en soortgelijk gedrag vertoont, zowel in gesproken, geschreven als non-verbale communicatie.


Artikel 4 Vertrouwelijkheid en Privacy

1. De professional neemt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de hoogste mate van vertrouwelijkheid in acht met betrekking tot alle informatie over cliënten en opdrachtgevers die redelijkerwijs vertrouwelijk is, tenzij het vrijgeven van informatie wettelijk verplicht is.


Artikel 5 Onverenigbare functies, Grenzen en Omgangsvormen

1. De professional waakt ervoor dat er geen onverenigbare rollen ontstaan. Ten aanzien van één en dezelfde cliënt en/of opdrachtgever gaan bijvoorbeeld de navolgende combinaties van rollen niet samen:
• Mediator en trainer binnen één organisatie
• Vertrouwenspersoon (VP) en coach binnen één organisatie bij dezelfde persoon
• Mediator en bedrijfsopvangteamlid binnen één organisatie

2. De professional bewaakt te allen tijde zijn/haar persoonlijke grenzen.

3. Indien en voor zover de professional ervaart dat er sprake is van ongewenste omgangsvormen door collega’s en/of cliënten, kan de professional zich wenden tot de interne vertrouwenspersoon van React Advies & Training B.V. (mevr. Elly de Graaf intern of Otto Schildknegt extern – mail Otto Schildknegt).


Artikel 6 Communicatie en Veilig ICT gebruik

1. De professional communiceert richting de (eind)klant en/of cliënt en/of andere betrokken(en) c.q. belanghebbende(n) bij de uitvoering van de werkzaamheden via het daarvoor bestemde e-mailadres van React Advies & Training B.V., waarbij tevens de daarvoor bestemde e-mailhandtekening wordt gebruikt.

2. Het is de professional niet toegestaan om richting voornoemde partijen te communiceren via een ander dan bovengenoemd, eigen (zakelijke) e-mailadres vanuit React Advies & Training B.V..

3. De professional dient passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van hemzelf en van de cliënten c.q. betrokkenen optimaal te beveiligen, waaronder het gebruik van erkende (beveiligings)software zoals een virusscanner en firewall en het gebruik van een beveiligde internetverbinding. De professional voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging en privacy.


Artikel 7 Gebruik van smartphone & social media

1. Het gebruik van een smartphone tijdens de uitoefening van de werkzaamheden door de professional is slechts toegestaan voor zover dit betrekking heeft op de uitvoering van de werkzaamheden.

2. Het maken en/of (al dan niet via social media) publiceren van foto- en/of video- en/of geluidsopnames is enkel toegestaan met voorafgaande (schriftelijke) toestemming van alle bij die werkzaamheden betrokken personen, waaronder de eindklant, individuele cliënten en/of collega professionals van React Advies & Training B.V..

3. In alle uitingen op Social Media dient de professional te verwijzen naar de Social Media accounts van React Advies & Training B.V. en/of React Advies & Training B.V. daarin te “taggen”, waarbij tevens wordt vermeld dat de werkzaamheden plaatsvinden in opdracht van React Advies & Training B.V.. Het is daarbij niet toegestaan reclame te maken voor eigen zakelijke doeleinden, anders dan voor React Advies & Training B.V..


Artikel 8 Gezamenlijke verantwoordelijkheid

1. Als de professional constateert dat collega’s, medewerkers, dienstverleners en/of (eind)klanten van React Advies & Training B.V. zich gedragen op een wijze die niet in lijn is met de onderhavige Gedragscode en/of met de professionele standaarden die voor zijn/haar branche gelden, spreekt hij deze persoon hierop aan. Indien nodig maakt de professional melding van deze gedraging bij de beroepsorganisatie en/of dient de professional een klacht in volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving.


Artikel 9 Aanpassen of beëindigen werkzaamheden

1. Als de professional constateert dat hij niet (langer) kan voldoen aan de gestelde normen en regels welke voortvloeien uit deze Gedragscode, de samenwerkingsovereenkomst met React Advies & Training B.V. en/of de geldende wet- en regelgeving, treedt hij hierover in overleg met React Advies & Training B.V., waarna partijen in gezamenlijk overleg kunnen bepalen de werkzaamheden aan te passen of te beëindigen.


GEDRAGSREGELS COACHES

Artikel A Bijzondere gedragsregels voor Coaches

1. In de uitvoering van zijn werkzaamheden handelt de coach te allen tijde met inachtneming van de basis uitgangpunten integriteit, onpartijdigheid en respect. Indien en voor zover de coach in de uitvoering van zijn werkzaamheden op enige wijze belemmerd wordt in en/of door de interactie met de cliënt, maakt hij dit bij de cliënt bespreekbaar.

2. De coach dient op dusdanige wijze vertrouwen te scheppen richting de cliënt dat het voor de cliënt mogelijk is zich veilig te voelen om het traject met de coach aan te gaan. In overleg met de cliënt wordt bij aanvang van de coaching een coachcontract opgesteld, waarin de voorwaarden van de dienstverlening en afspraken over vertrouwelijkheid e.d. worden opgenomen.

3. De coach ondersteunt de cliënt bij zijn of haar hulpvraag, maar gaat er te allen tijde van uit dat de cliënt de benodigde hulpbronnen in zich heeft. De coach onthoudt zich dan ook in beginsel van het geven van concrete adviezen.

4. Tijdens coaching houdt de coach de sociale & fysieke veiligheid van de cliënt in de gaten en treft – indien nodig – de (voorzorgs)maatregelen welke de coach op dat moment nodig acht om deze veiligheid te kunnen waarborgen.

5. De coach onthoudt zich te allen tijde van iedere niet-professionele relatie met de cliënt. Het is de coach zowel voor, tijdens als na de coaching niet toegestaan om enige andersoortige relatie en/of interactie met de cliënt te onderhouden.

6. De coach is zich te allen tijde bewust van zijn machtsverhouding in relatie tot de cliënt en past hierop zijn methodieken waar nodig aan.

7. De coach werkt een cliëntcontract waarin afspraken conform de ethische code over en weer zijn opgenomen.

8. De coach respecteert de privacy van de cliënt en onthoudt zich van het maken van enige observaties en/of (video-)opnames, tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

9. Bij aanvang van de coaching dient de coach zich ervan te vergewissen of er nog andere therapeutische en/of hulpverlenende trajecten zijn waarin de cliënt zich op dat moment bevindt. De coach past hierop zijn methodieken aan. De coach dient te allen tijde schriftelijke toestemming te ontvangen van de cliënt voor het contacteren van andere hulpverleners en/of therapeuten.

× Stel hier jouw vraag aan React